REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŁADNE KWIATKI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy, zwany dalej Sklepem, działający pod adresem www.ladnekwiatki.pl jest własnością Anny Baran, zwanej dalej Właścicielką, prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Ładne Kwiatki Anna Baran z siedzibą 35-326 Rzeszów, ul. Kwiatkowskiego 5/81, NIP firmy 8131136690, REGON 691756725, nr tel. +48 974 142 333, adres poczty elektronicznej: kontakt@ladnekwiatki.pl

2. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

2.1 Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet na zasadach określonych w Regulaminie. Przedmiotem oferty są towary i usługi: bukiety i wiązanki kwiatowe, wieńce, kompozycje kwiatowe w koszach, flowerboxy z kwiatami żywymi i wiecznymi, kwiaty doniczkowe, abonament kwiatowy dla osób indywidualnych, dla firm i instytucji, dekorowanie sal , dodatki do kwiatów: słodycze, ceramika. Zamówienia składane w Sklepie realizuje Właścicielka za pośrednictwem prowadzonej działalności gospodarczej.

2.2 Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wysłanie zamówienia oznacza złożenie oferty kupna określonego towaru przez osobę zwaną dalej Zamawiającym. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie dotyczą złożonych zamówień.

2.3 Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie jest zarejestrowanie się na stronie lub wypełnienia formularza zamówienia, co jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu.

2.4 Zamówienia towarów przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia zawartego na stronie internetowej Sklepu, drogą mailową lub telefonicznie. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych oraz akceptacja niniejszego regulaminu, a także polityki prywatności. Zamawiający ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych do chwili potwierdzenia zakupu (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu). Po ostatecznym wypełnieniu formularza zamówienia Zamawiający akceptuje je przez kliknięcie pola „Potwierdź zakup”, co jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Przed potwierdzeniem zakupu Zamawiający jest informowany o łącznej cenie zakupu z wyszczególnionymi kosztami dostawy w zależności od wyboru Zamawiającego, ewentualnie innymi kosztami i opłatami mogącymi wynikać ze specyfiki zamówienia złożonego przez Zamawiającego. 

2.5 W celu realizacji zamówienia, niezbędne jest podanie przez Zamawiającego następujących danych: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, a także przedmiot zamówienia, datę i adres dostawy oraz sposób płatności. Jeśli wynika to z charakteru zamówienia należy dodatkowo podać informacje dotyczące celu dostawy: imię i nazwisko odbiorcy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego.

2.6 Przyjęcie przez Sklep zamówienia jest potwierdzane drogą elektroniczną na adres poczty wskazany przez Zamawiającego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep, które jest jednocześnie oświadczeniem woli zawarcia umowy oraz zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia w tym łącznej cenie z wyszczególnionymi kosztami dostawy w zależności od wyboru Zamawiającego, ewentualnie innymi kosztami i opłatami mogącymi wynikać ze specyfiki zamówienia złożonego przez Zamawiającego. 

 W załączeniu dodatkowo Zamawiający otrzyma:

  1. 1. wzór odstąpienia od umowy,
  2. 2. Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
  3. 3. Politykę prywatności wraz  z informacją o plikach cookies.

2.7 Sklep udostępnia opcjonalne sposoby płatności za produkt:

– płatność przelewem na rachunek sprzedawcy,

– płatności elektroniczne i kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24

– płatność przy odbiorze osobistym

W przypadku zamówienia opłacanego przelewem lub płatności elektronicznej lub kartą za pośrednictwem serwisu Przelewy24 Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Brak zapłaty skutkuje anulowaniem oferty.

2.8 Po wprowadzeniu zamówienia do systemu, zostaje ono przekazane do magazynu. Zamawiający zarejestrowani w Sklepie mają możliwość sprawdzenia statusu swojego zamówienia.

2.9 Zamówienia w Sklepie realizowane są na terenie Polski.

2.10 Ceny wskazane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto, z uwzględnieniem podatków, w tym podatku VAT. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon bądź faktura VAT, co stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.

2.11 Zamówienie dostarczane jest za pośrednictwem:

– paczkomatu – w przypadku flowerboxów z wiecznymi kwiatami,

– kurierem – w przypadku flowerboxów z wiecznymi kwiatami,

– pracownika Sklepu – w przypadku  wiązanek, kompozycji kwiatowych, kwiatów doniczkowych, flowerboxów z żywymi kwiatami,

w godzinach: od 10:00 do 16:00 – w dni robocze oraz od 10:00 do 14:00 – w soboty. 

2.12 Dostawa zamówienia w innych niż powyżej (2.11) porach jest możliwa po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym z pracownikami Sklepu.

2.13 Odbiór osobisty jest możliwy pod adresem: ul. Hanasiewicza 6 w Rzeszowie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

2.14 Zamówienia złożone i opłacone do godz. 14:00 będą realizowane w następnym dniu roboczym lub w innym wyznaczonym przez kupującego.

2.15 W przypadku niedostępności poszczególnych elementów zamówienia, w zależności od dyspozycji Zamawiającego zostanie zrealizowane w dostawach częściowych lub po skompletowaniu całości.

2.16 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Zamawiającego.

2.17 Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1. Wszystkie Usługi Elektroniczne świadczone przez Sklep są bezpłatne, a umowa o ich świadczenie może zostać w każdym czasie rozwiązana za porozumieniem stron. Umowa
o świadczenie poszczególnych Usług Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie  – jest zawierana na czas nieokreślony od momentu założenia konta do chwili jego zamknięcia. 

3.2. Wymagania techniczne konieczne dla korzystania ze świadczonych Usług Elektronicznych to:

a) urządzenie multimedialne (komputer, telefon lub inne) z dostępem do internetu,

b) aktywne konto poczty elektronicznej,

c) dowolna przeglądarka internetowa,

d) wyrażenie zgody na używanie Cookies,

3.3. Usługobiorca zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.4. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

3.5. Usługobiorca zobowiązuje się do posługiwania się danymi zgodnymi ze stanem faktycznym.

3.6. W celu rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie Sklepu,
w którego treści należy podać co najmniej:

a) imię i nazwisko/nick,

b) hasło,

c) adres dostawy,

d) adres poczty elektronicznej (e-mail),

e) ewentualnie dane konieczne do wystawienia faktury,

a także zaakceptować treść Regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym ustawowo tj. w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną
i zamówienia złożonego przez Zamawiającego/Usługobiorcę.

3.7. Po zakończeniu rejestracji każdorazowe logowanie do konta odbywać się będzie za pomocą danych podanych przez Zamawiającego/ Usługobiorcę w formularzu.

3.8. Usługobiorca w każdej chwili, ma zagwarantowany dostęp do zarejestrowanych danych. Po zalogowaniu może te dane modyfikować, a konto może być w każdej chwili usunięte. W celu usunięcia konta wystarczy wysłać wiadomość elektroniczną wraz z podaniem danych Usługobiorcy oraz wnioskiem o usunięcie konta.

3.9. Sklep może zablokować konto danego użytkownika w przypadku naruszenia przepisów prawa, oraz zapisów niniejszego Regulaminu. Usługobiorca zostanie o tym fakcie powiadomiony na adres poczty elektronicznej z podaniem przyczyny zablokowania konta, co jednocześnie wiąże się z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

4. REKLAMACJE

4.1 Zamawiający będący konsumentem w pierwszej kolejności korzysta z uprawnień opisanych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego (zawierającego zapisy dotyczące rękojmi za wady) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) w ich aktualnym brzmieniu, chyba, że postanowienia Regulaminu są dla niego korzystniejsze.

4.2 W celu usprawnienia procesu reklamacji, należy do zgłoszenia dołączyć dane kontaktowe, dowód zakupu, żądanie Zamawiającego, gdy jest to konieczne do oceny zasadności reklamacji także opis przyczyn reklamacji (czas i okoliczności wystąpienia wady), potwierdzonych zdjęciem na adres poczty elektronicznej kontkt@ladnekwiatki.pl, lub tradycyjną pocztą na adres 35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 6 lub inny uzgodniony sposób. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń nie przesądza o skuteczności reklamacji.

4.3 Reklamacja rozpatrywana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Nieustosunkowanie się we wskazanym terminie do reklamacji jest równoznaczne z jej uznaniem
w całości.

4.4 W zależności od żądania Zamawiającego Sklep nieodpłatnie wymieni wadliwy towar na nowy, a jeśli wymiana nie będzie możliwa Sklep zwróci cenę produktu wraz z kosztami przesyłki.

4.4 Jeśli przedmiotem sprzedaży są świeże kwiaty do zgłoszenia reklamacyjnego należy dodatkowo dołączyć opis sposobu pielęgnacji oraz przechowywania w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.

5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

5.1 Zgodnie z Ustawą „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Zamawiający będący konsumentem może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W takiej sytuacji towar należy odesłać  adres: ul. Hanasiewicza 6, 35-103 Rzeszów. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę. Konsument może skorzystać ze wzoru znajdującego się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php; 

5.2 Na mocy art. 38 ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń które m.in. z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu jak np. świeże kwiaty: cięte, wiązanki czy wieńce, a także usługi wykonane w całości za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

5.3 Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrotu produktu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu.

5.4 W przypadku spełnienia ustawowych warunków odstąpienia od umowy oraz odesłania towaru wraz z dowodem zakupu lub dowodu odesłania, Sklep zwróci niezwłocznie Zamawiającemu zapłaconą przez niego równowartość odesłanego towaru, a także wszystkie poniesione przez niego dodatkowe płatności w tym koszty dostawy towaru, za wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych w związku z wyborem innego niż najtańszy oferowany przez Sklep sposobu dostawy. Zwrot środków nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni roboczych na konto, z którego zapłata za towar została dokonana lub w sposób wskazany przez Zamawiającego.

5.5 Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

6. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

6.1 Jeśli umowa zakupu nie ma charakteru zawodowego, także przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą objęty jest ochroną przewidzianą ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) w zakresie ewentualnych, niedozwolonych postanowień umownych, odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne
i prawne, o których mowa w rozdziale 4, prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w rozdziale 5.

6.2 Przedsiębiorca traci uprawnienia opisane powyżej (6.1) w przypadku, gdy umowa ma charakter zawodowy. Charakter ten może wynikać z treści wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie maja przepisy prawa polskiego.

7.2. W celu polepszenia jakości świadczonych usług oraz w celach statystycznych Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnej chwili samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików. Blokowanie plików cookies może jednak spowodować utrudnienia i spowolnienie w korzystaniu ze Sklepu. Dokładniejsze informacja znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.

7.3. Ewentualne spory mogące powstać w relacjach Właścicielki Sklepu z Zamawiającym, niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, będą rozstrzygane
w sądzie właściwym, ze względu na siedzibę Sklepu.

7.4. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu związanych ze zmianami przepisów prawa lub z istotnych przyczyn technicznych czy organizacyjnych. Zmiany te zostaną wskazane i wprowadzone w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia planowanych zmian.

7.5. Zamówienia złożone przez Klientów będą realizowane według regulaminu obowiązującego
w momencie składania zamówienia.

7.6 Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 13.02.2021.