POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Anny Baran, zwanej dalej Właścicielką, prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Ładne Kwiatki Anna Baran z siedzibą 35-326 Rzeszów, ul. Kwiatkowskiego 5/81, NIP firmy 8131136690, REGON 691756725, nr tel. +48 974 142 333, adres poczty elektronicznej: kontakt@ladnekwiatki.pl
 2. Dane osobowe gromadzone są  w trakcie składania zamówienia.
 3. Przekazywane dane osobowe są stosowane wyłącznie w celu:

– świadczenia na rzecz klienta usług drogą elektroniczną;

– realizowania zamówienia i dostarczenia produktów zakupionych za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz związanych z tym wystawieniem rachunków, faktur;

– działań związanych z zwrotem zwrotu towaru w przypadku odstąpieniem od umowy przez klienta i rozpoznawania ewentualnych reklamacji;

– w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną dane osobowe (w postaci podanego adresu poczty elektronicznej (e-mail) będą użyte do przekazywania informacji o Sklepie internetowym, produktach, promocjach (newsletter).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia, usługi może uniemożliwić sprzedaż
i dostawę produktu, świadczenie usługi za pośrednictwem Sklepu. 

Przetwarzane dane są niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz w zakresie obowiązków przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Przetwarzane dane osobowe to: imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail odbiorcy i nadawcy, ewentualne dane niezbędne do wystawiania faktury. 

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy Administratora, przewoźnicy,  podmioty pośredniczące w dokonywaniu płatności, podmioty odpowiedzialne za zapewnienie serwerów, podmioty odpowiedzialne za dostarczenie oprogramowania i innych usług IT, podmioty realizujące usługi z zakresu rachunkowości. Klient może udostępnić swoje dane geolokalizacyjne w celu przekazania ich podmiotom pośredniczącym w dostawie sprzedanej rzeczy. 
 2. Dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa powszechnie obowiązującego 
 3. Okres przechowywania danych może zostać przedłużony o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi jak i Klientowi
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy Administratora,  oraz wszystkie podmioty wymienione w punkcie 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody Klienta do czasu jej wycofania.
 5. Klient może wycofać zgodę w dowolnym momencie. W tym celu Klient musi usunąć te dane i zapisać zmiany.  
 6. Cofnięcie zgody wywołuje skutek od momentu usunięcia danych.
 7. Dane osobowe gromadzone są w trakcie od momentu rozpoczęcia komunikacji prowadzonej przez przedstawiciela Administratora i Klienta.
 8. Dla zapewnienia bezpieczeństwa Klientom oraz do zapewnienia niezawodności świadczenia usług Administrator przetwarza następujące dane:
  1. adresy IP
  2. unikalne identyfikatory powiązane z przeglądarką, której używa Klient (czyli m.in. pliki Cookies)
 9. Celem danych wskazanych w pkt 11. jest możliwość zgłaszania przez Administratora podejrzeń popełnienia czynów zabronionych jak i diagnozowania technicznych wad systemu teleinformatycznego, służącego obsłudze Klienta, w zakresie wszystkich usług wymienionych w Polityce Prywatności. 
 10. Odbiorcami danych wskazanych w pkt 11. mogą być pracownicy Administratora, oraz wszystkie podmioty wymienione w pkt 4.
 11. Wszystkie dane wymienione w paragrafach poprzednich mogą być również przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych w tym dochodzenia roszczeń przez Administratora oraz na wezwaniu organów władzy publicznej. 
 12. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 13. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem
  z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 15. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 17. Administrator zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki Prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Administrator zastrzega także możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarza dane osobowe i zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszej polityki, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.

Informacje o cookies

Cookies

Sklep internetowy – działający pod domeną ladnekwiatki.pl, zwany dalej Sklepem, używa „cookies”. W trakcie korzystania z Sklepu internetowego na komputerze, smartfonie itd. użytkownika zapisywane są niewielkie pliki związane z funkcjonalnościami sklepu odczytywane przy każdym kolejnym wejściu na stronę. Dzięki cookies Sklep może zaoferować państwu min. automatyczny wybór wersji językowych, podpowiedzi w formularzach, automatyczne logowanie. Prowadzić statystykę korzystania z strony dzięki Google Analytics. 

Akceptacja plików cookies

Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej by nie akceptowała „cookies” lub/i nie informowała o ich przesyłaniu jednakże może to zablokować niektóre funkcjonalności Sklepu.

Użytkownik za pomocą dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej może usunąć pliki cookies.

Więcej informacji o „cookies” i ich ewentualnym blokowaniu można uzyskać na następującej stronie internetowej: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie 

Pliki „cookies” nie służą do przechowywania danych osobowych i są wykorzystywane jedynie w celach usprawnienia działania strony internetowej Sklepu.

Zmiana zasad dotyczących cookies

W przypadku zmiany zasad dotyczących używania plików cookies w Sklepie będę przedstawione na niniejszej stronie.